C++: Zbiór skryptów, -Funkcje

Chciałem zamieścić taki mały zbiór skryptów, może komuś akurat będą przydatne do nauki.
Skrypty są w miare proste, zawierają komentarze i krótki opis działania. Polecam zajrzeć 🙂
Dodatkowo zamieszcze kilka funkcji.


1.)Standardowe wyświetlenie napisu

#include 			
#include 			
using namespace std;    		

int main()				
{					
 cout << "Witaj swiecie"; 	
 getchar();				
 return 0;       		
}

Chyba najbardziej prosty skrypt, po wlączeniu wyświetla nam tekst zawarty w cout.
2.)Wczytywanie danych z klawiatury i wypisywanie na ekranie:

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 cout << "Ile masz lat? ";
 int lata;			// deklaracja zmiennej (1)
 cin >> lata;			// pobranie z klawiatury (2) 
				// wartości dla zmiennej lata
 cout << "Juz wiem: masz " << lata << " lat.";
 cin.ignore(); // instrukcja służy zignorowaniu ostatniego 'entera'
 getchar();
 return 0;
}

Wpisujemy numer, i dostajemy tekst + numer który podaliśmy.
3.)Instrukcja warunkowa if.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 int liczba;				// deklaracja zmiennej
 cout << "Podaj liczbe ";
 cin >> liczba;			// przypisanie wartości z klawiatury
 if (liczba>0)				// instrukcja warunkowa
  cout << "Liczba jest dodatnia"; 	
 else
  cout << "Liczba nie jest dodatnia";
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

Program sprawdza czy liczba jest dodatnia, i wyswietla nam informację.
4.)Program wyprowadzający na ekran monitora najmniejszą z trzech podanych wartości całkowitych:

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 int a, b, c;
 cout << "Podaj pierwsza liczbe ";
 cin >> a;
 cout << "Podaj druga liczbe ";
 cin >> b;
 cout << "Podaj trzecia liczbe ";
 cin >> c;
 if (a

5.)Program wyświetlający liczby od 1 do 20, oznaczając liczby niepodzielne przez 3:

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 for (int i=0; i<20; i++) 
 {
  cout << i;
  if (i%3!=0)  // jeśli reszta z dzielenia przez 3 jest różna od zera
   cout << " - nie jest podzielne przez 3, ";
  cout << endl;
 }
 getchar();
 return 0;
}

6.)Pętla while. Wyświetlanie znaków aż do podania litery k.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 char z;
 cout << "Podaj znak ";
 cin >> z;
 while (z!='k')
 {
  cout << "Podaj kolejny znak ";
  cin >> z;
 }
 cout << "Podales " << z << " wiec koncze";
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

7.)Dzielenie całkowite zrealizowane za pomocą odejmowania dzielnika od dzielnej.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 int a, b; 	// a–dzielna, b–dzielnik
 int k = 0; 	// krotność
 cout << "Podaj dzielna i dzielnik ";
 cin >> a >> b;
 if (b==0)		// sprawdzenie warunku czy nie dzielimy przez zero
  cout << "Nie wolno dzielic przez zero!!!";
 else
 {
  while (a>=b) 	// tu rozpoczyna się właściwy algorytm dzielenia
  {
   a = a-b;
   k++;
  }
  cout << "a/b wynosi " << k;
 }
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

8.)Program obliczający pole kwadratu o podanej długości boku:

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 float bok;
 do			// rób...
 {
  cout << "Podaj dodatnia dlugosc boku! "; 
  cin >> bok;		// zmiennej bok została przypisana wartość
  if (bok<=0)
   cout << "Niepoprawna dlugosc boku - podaj jeszcze raz!" << endl;
 }
 while (bok<=0);	// ...dopóki bok nie jest wartością dodatnią
 cout << "Pole kwadratu wynosi: " << bok*bok;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

9.)Instrukcja break. Wyświetlanie liczb parzystych, których suma nie przekracza 20.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 int sum = 0;
 for (int i=0; i<10; i++)
 {
  cout << 2*i <<", ";
  sum = sum+2*i;
  if (sum>20) 
   break; // jeśli warunek spełniony, wyjście z pętli
 }
 cout << " Jestem poza petla"; //tu zaczyna się realizacja zadań
 getchar();
 return 0;
}

10.)Instrukcja continue. Wyświetlanie i opisywanie liczb niepodzielnych przez 3.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 for (int i=0; i<5; i++)
 {
  cout << endl << i << ", ";;
  if (i%3==0)
   continue;	 // przy spełnieniu warunku przechodzimy
		 // natychmiast do kolejnego przebiegu pętli
  cout << " - nie jest podzielne przez 3, ";
 }
 getchar();
 return 0;
}

11.)Wyznaczenie najmniejszej liczby z k liczb podanych na wejściu:

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 int k, a, min;		// deklaracja zmiennych
 cout << "ile chcesz podac liczb - co najmniej jedna ";
 cin >> k;			// ilość liczb do wprowadzenia
 cout << "wprowadz liczbe ";
 cin >> a;			// wprowadzamy pierwszą liczbę
 min = a;			// i przyjmujemy ją jako bieżące minimum
 while (k>1)			// pętla będzie się wykonywała dopóki k>1
 {
  cout << "wprowadz liczbe ";
  cin >> a;			// wprowadzamy nastepną liczbę
  k--;			// zmniejszamy ilość liczb pozostałych do wprowadzenia
  if (a

12.)Badanie czy podana na wejściu liczba n jest liczbą pierwszą.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 int i = 2, n; 
 cout << "podaj liczbe calkowita wieksza od 1 ";
 cin >> n;
 while (n%i!=0 && i*i<=n)	// pętla skończy się jeśli jeden
  i++; 			// z tych warunków nie bedzie spełniony
 if (i*i<=n)
  cout << "liczba zlozona";
 else
  cout << "liczba pierwsza";
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

13.) Funkcja obliczający średnią arytmetyczną dwóch liczb:

float srednia_aryt(float a, float b)	// typ_wyniku nazwa(parametry formalne)
{					// klamra otwierająca wnętrze funkcji
 return (a+b)/2; 	// wynikiem funkcji jest średnia arytmetyczna dwóch zmiennych
}					// klamra zamykająca wnętrze funkcji

Wywołanie w programie funkcji obliczającej średnią arytmetyczną:

include 
#include 
using namespace std;

float srednia_aryt(float a, float b)
{
 return (a+b)/2;
}

int main()
{
 cout << "Srednia arytmetyczna liczb 2.7 i 5 = ";
 cout << srednia_aryt(2.7,5);
 getchar();
 return 0;
}

Inny przykład tej funkcji:

#include
using namespace std;
int main ()
{
 int ilosc=0;
 float ocena;
 float srednia=0;
 
    cout<<"Podaj ocene: ( Wprowadzenie 0 konczy wprowadzanie )";
    cin>>ocena;
    if (ocena>0)
    {
    srednia=ocena*ilosc;
    
          }
          
          while (ocena!=0);
          if(ilosc>0) srednia/=ilosc;
          cout<<"Wprowadziles "<

Wywołanie funkcji z podaniem argumentów w postaci zmiennych:

int main()
{
 float x, y;			// zmienne lokalne funkcji main
 cout << "Podaj dwie liczby: ";
 cin >> x >> y;
 cout << "Srednia arytmetyczna tych liczb wynosi: ";
 cout << srednia_aryt(x,y);
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

14.)Bezparametrowa funkcja wykorzystująca zmienne globalne:

#include 
#include 
using namespace std;

float a, b;		// zmienne globalne - wszystkie poniżej
			// zdefiniowane funkcje maja do nich dostęp
float srednia_aryt() 
{
 return (a+b)/2;	// funkcja srednia_aryt ma dostęp do a i b
}
			
int main()
{
 cout << "Podaj dwie liczby: ";
 cin >> a >> b;		// funkcja main ma dostep do a i b
 cout << "Srednia arytmetyczna tych liczb wynosi: " << srednia_aryt();
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

15.)Program ilustrujący różne zakresy ważności zmiennych globalnych i lokalnych:

#include 
#include 
using namespace std;

int a;		// zmienna globalna, znają ją wszystkie funkcje programu

void wyswietl()
{
 cout << "Bok kwadratu ma dlugosc: " << a;
}

float pole_kwadratu()
{
 return a*a;
}

float b;	// tę zmienną globalną znaja funkcje pole_prostokata i main

float pole_prostokata()
{
 int pole = a*b;	// zmienna lokalna funkcji pole_prostokata
 return pole;
}

int main()
{
 int c;		// zmienna lokalna funkcji main
 // tu znajduje sie dalsza treść funkcji głównej
}

16.)Funkcja obliczająca moduł liczby rzeczywistej:

float modul(float a)	// funkcja modul pobiera argument typu float
			// oraz zwraca wartość tego samego typu
{
 if (a>=0)
  return a; 
 else
  return -a;
}

17.)Program wykorzystujący funkcję obliczającą moduł liczby rzeczywistej:

#include 
#include 
using namespace std;

float modul(float x)
{
 if (x>=0)
  return x; 
 else
  return -x;
}

int main()
{
 float a, b;
 cout << "Podaj dwa punkty na osi: ";
 cin >> a >> b;
 cout << "Odleglosc pomiedzy punktami wynosi: " << modul(a-b);
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

18.)Funkcja rysująca szlaczek. Długość i znak szlaczka są przekazywane jako argumenty:

void szlaczek_dowolny(int i, char znak)		
{
 for (int li=0; li

Bezparametrowa funkcja rysująca szlaczek z 10 gwiazdek:

void szlaczek_10_gwiazdek(void)
{
 for (int p=0; p<10; p++)
  cout << "*";
}

19.)Przykład funkcji bezargumentowej, która ze swojego wnętrza pobiera potrzebne dane do narysowania szlaczka:

void szlaczek_inaczej()
{
 cout << "podaj, jaki znak mam rysowac";
 char znak;				// to jest zmienna lokalna funkcji
 cin >> znak;				// pobieramy informację, z jakich znakow
					// będzie się składał szlaczek
 cout << "ile mam narysowac znakow: " << znak << " ? "; // długość szlaczka
 int ile;				// kolejna zmienna lokalna funkcji
 cin >> ile;				// pobieramy informację, z ilu znakow
					// będzie się składał szlaczek
 for (int p=0; p

20.)Program wykorzystujący funkcje rysowania szlaczków:

#include 
#include 
using namespace std;

/***************** Definicje funkcji ******************/
void szlaczek_10_gwiazdek(void)
{
 for (int p=0; p<10; p++)
  cout << "*";
 cout << endl;
}

void szlaczek_dowolny(int i, char znak)
{
 for (int li=0; li> znak;			// znak, na którego podstawie tworzymy szlaczek 
 cout << "Ile mam narysowac znakow: " << znak << "? "; 
 int ile;			
 cin >> ile;			
 for (int p=0; p> k;
 cout << "Jakie to maja byc znaki? (to jest zmienna zn) ";
 cin >> zn;
 cout << endl << "Wywoluje funkcje szlaczek_dowolny(k,zn)" << endl;
 szlaczek_dowolny(k,zn);
 cout << endl << "Wywoluje funkcje szlaczek_inaczej()" << endl;
 szlaczek_inaczej ();
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
/*************** Koniec funkcji głównej programu *************/

21.)Program rozwiązujący równanie liniowe z jedną niewiadomą:

#include 
#include 
using namespace std;

void rozwiazanie(float a, float b)
{
 if (a!=0) 
  cout << "Rownanie ma dokladnie jedno rozwiazanie, rowne: " << b/a;
 else 
  if (b!=0) 
   cout << "Rownanie nie ma rozwiazan";
  else 
   cout << "Rownanie ma nieskonczenie wiele rozwiazan";
}

int main()
{
 float A, B;
 cout << "Podaj wspolczynniki rownania:" << endl;
 cin >> A >> B;
 rozwiazanie(A,B);
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

22.)Program rozwiązujący układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi:

#include 
#include 
using namespace std;

void wyswietl_uklad(float a, float b, float c, float d, float e, float f)
{
 cout << "Rozwiazujemy uklad:" << endl;
 cout << a << " * x + " << b << " * y = " << c << endl;
 cout << d << " * x + " << e << " * y = " << f << endl;
}
float wyzn(float a, float b, float c, float d)
{
return a*d-b*c;
}

void rozwiazanie(float g, float x, float y)
{
if (g!=0)
{
 cout << "Uklad ma dokladnie jedno rozwiazanie ";
 cout << " x = " << x/g << " , y = " << y/g;
}
else 
 if ((x!=0)||(y!=0))
  cout << "Uklad nie ma rozwiazan";
 else 
   cout << "Uklad ma nieskonczenie wiele rozwiazan";
}
int main()
{
 float a1, a2, b1, b2, c1, c2;
 cout << "Podaj wspolczynniki do pierwszego rownania:" << endl;
 cin >> a1 >> b1 >> c1;
 cout << "Podaj wspolczynniki do drugiego rownania:" << endl;
 cin >> a2 >> b2 >> c2;
 wyswietl_uklad(a1,b1,c1,a2,b2,c2);
 rozwiazanie(wyzn(a1,b1,a2,b2), wyzn(c1,b1,c2,b2), wyzn(a1,c1,a2,c2)); // 1
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

23.)Program znajdujący największą z trzech podanych liczb:

#include 
#include 
using namespace std;

float maxi(float a, float b, float c)
{
 float max = a;
 if (b>max) 
  max = b;
 if (c>max) 
  max = c;
 return max;
}

int main()
{
 int x, y, z;
 cout << "Podaj trzy liczby, a znajde najwieksza ";
 cin >> x >> y >> z;
 cout << "Najwieksza z nich to: " << maxi(x,y,z);
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

24.)Program porządkujący trzy liczby w kolejności od najmniejszej do największej:

#include 
#include 
using namespace std;

void zamien_miejscami(int &x, int &y)
{
 int temp = x;
 x = y;
 y = temp;
}

int main()
{
 int a, b, c;
 cout << "Podaj wartosci a, b, c ";
 cin >> a >> b >> c;
 if (a > b) zamien_miejscami(a,b);	// tu dokonują się zamiany elementów
 if (a > c) zamien_miejscami(a,c);	// pomiędzy sobą, tak aby ostatecznie
 if (b > c) zamien_miejscami(b,c);	// zmienne a, b, c spelnialy warunek a<=b<=c
 cout << "Wartosci liczb a, b, c po zamianach: " << a << " " << b << " " << c;
 cin.ignore(); 
 getchar();
 return 0;
}

25.)Program porządkujący trzy liczby w kolejności od najmniejszej do największej z wykorzystaniem funkcji:

#include 
#include 
using namespace std;

void zamien_miejscami(int &x, int &y)
{
 int temp = x;
 x = y;
 y = temp;
}

void ustaw_rosnaco(int &a, int &b, int &c)
{
 if (a>b) zamien_miejscami(a,b);
 if (a>c) zamien_miejscami(a,c);
 if (b>c) zamien_miejscami(b,c);
}

int main()
{
 int a, b, c;
 cout << "Podaj wartosci a, b, c ";
 cin >> a >> b >> c;
 ustaw_rosnaco (a,b,c);
 cout << "Wartosci liczb a, b, c po zamianach: " << a << " " << b << " " << c;
 cin.ignore(); 
 getchar();
 return 0;
}

Implementacja klasycznych algorytmów iteracyjnych
26.)Obliczanie NWD dwóch liczb podanych na wejściu metodą Euklidesa:

#include 
#include 
using namespace std;

int NWD(int a, int b)	// funkcja licząca NWD(a,b)
{
 while (a!=b)		// dopóki a jest różne od b
 {
  if(a>b)   	// jeśli a jest większe od b to 
   a = a-b;		// w miejsce a podstaw różnicę a-b		
  else      	// w przeciwnym wypadku 
   b = b-a;		// w miejsce b podstaw różnicę b-a				
 }
 return a;
}

int main()		// funkcja główna programu
{
 int a, b;
 cout << "podaj pierwsza liczbe a: ";
 cin >> a;
 cout << "podaj druga liczbe b: ";
 cin >> b;
 cout << "NWD(" << a << "," << b << ") ma wartosc: " << NWD(a,b);
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

27.)Obliczanie NWD dwóch liczb podanych na wejściu zoptymalizowaną metodą Euklidesa:

int NWD(int a, int b)
{
 while (a>0)
 {
  a = a%b;
  b = b-a;
 } 
 return b;
}

28.)Program obliczający pierwiastek kwadratowy liczby rzeczywistej metodą Newtona-Raphsona:

#include 
#include 
#include 
using namespace std;

double pierwiastek(double x, double d)
{
 double a = x;
 while (fabs(a-(x/a))>d) // dopóki różnica boków jest większa od dokładności
 {
  a = (a+(x/a))/2;	// modyfikujemy dlugości boków, korzystając ze 
			// średniej arytmetycznej
 }
 return a;		// zwracamy dlugość boku jako wartość pierwiastka z x
}

int main()
{
 cout << "Pierwiastek wynosi: " << pierwiastek(2,0.01);
 getchar();
 return 0;
}

29.)Obliczanie przybliżonej wartości pola obszaru ograniczonego wykresem funkcji x^2 oraz osią OX w przedziale, .

#include 
#include 
#include 
using namespace std;
		
double funkcja(double x)	//funkcja dla której liczymy calkę, tu x^2
{
 return x*x;
}

double pole_obszaru(int n, double a, double b)
{
 double P = 0;			//zmienna która sumuje pola prostokątów
 double d = (b-a)/n;		//dlugość przedziałów na jakie dzielimy 
 double x;			//punkty pośrednie przedzialów
 for (int k=0; k" << endl;
 cout << "podaj wartosc lewego kranca przedzialu: a ";
 cin >> a;
 cout << "podaj wartosc prawego kranca przedzialu: b ";
 cin >> b;
 cout << "Na ile przedzialow podzielic wyjsciowy przedzial?: ";
 cin >> ilosc;
 cout << "wartosc pola : " << pole_obszaru(ilosc,a,b);
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

30.)Obliczanie przybliżenia miejsca zerowego funkcji w przedziale, metodą połowienia przedziałów:

#include 
#include 
using namespace std;

double f(double x)
{
 return 2*x*x-4*x;
}

double m_zerowe(double a, double b, double dokladnosc)
{
 double d = (a+b)/2;
 while (b-a>dokladnosc && f(a)!=0 && f(b)!=0)
 {
  d = (a+b)/2;
  if (f(a)*f(d)<0)
   b = d; 
  else 
   a = d;
 }
 if (f(a)==0) return a;
 if (f(b)==0) return b;
 return d;
}

int main()
{
 double lewy, prawy, dokl;
 do
 {
  cout << "Podaj lewy kraniec przedzialu ";
  cin >> lewy;
  cout << "Podaj prawy kraniec przedzialu ";
  cin >> prawy;
 }
 while (f(lewy)*f(prawy)>0 || prawy<=lewy);
 cout << "Podaj dokladnosc ";
 cin >> dokl;
 cout << "Przyblizona wartosc miejsca zerowego: ";
 cout << m_zerowe(lewy,prawy,dokl) << endl;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

31.)Obliczanie przybliżonej wartości liczby π (liczba pi) Metodą Monte Carlo.

#include 
#include 
#include // używamy w programie funkcji rand()
using namespace std;

int main()
{
 double a, b; // zmienne pomocnicze - współrzedne losowanego punktu
 long T = 0; // dzięki typowi long możemy losowac wiele punktów
 long R;
 long ilosc;
 srand(time(NULL)); // inicjacja funkcji rand()
 cout << "Na podstawie ilu punktow znalezc wartosc liczby pi? ";
 cin >> ilosc;
 for(R=0; R
  if (a*a+b*b<=1) T++; // jeśli punkt należy do koła to zwiększamy licznik
 }
 cout << "liczba pi ma wartosc : " << (double)(4*T)/R;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}

32.)Program Silnia wypisuje automatycznie silnie dla liczb od 1 do 25:

#include 
using namespace std;
int main ()
{
long long ile=1,n=1;
do
{
cout<<"\n silnia wynosi ="<<(n=n*ile); 
++ile;
}
while(ile<26); 
cout<<"\n Nacisnij ENTER aby zakonczyc \n";
getchar();
return 0;
}

W miare upływu czasu, dodam coś nowego.
Jeśli jakiś skrypt zawiera błąd, prosze o kontakt :DD

Komentarze

 1. Wszystko fajnie i dziala dobrze moglbys dorzucic jeszcze cos w stylu: Zaprojektować i zaimplementować funkcję obliczającą wartość poniższego
  równania z wykorzytsaniem wcześniej opracowanych funkcji (nie korzystaćjawnie z operatorów +, −, ∗, /)
  f(x) = (10·x^3+3.14·x^2)·(x/3−1/x^2)

 2. Wykorzystując metodę Monte Carlo, oblicz pole obszaru ograniczonego wykresem funkcji y=x2, prostymi x=-a, x=a oraz osią OX. (a jest liczbą naturalną z przedziału )
  1. Napisz program, który obliczy pole powierzchni ograniczone wykresem funkcji y=ax2+bx+c (a i b – liczby naturalne), osią OX oraz prostymi x=2, x=5.
  1. Napisz program, który znajdzie przybliżoną wartość miejsca zerowego funkcji y=ax2+bx+ab (a i b – liczby całkowite podane przez użytkownika) metodą połowienia przedziałów.
  1. Wykorzystując metodę Monte Carlo, oblicz pole obszaru ograniczonego wykresem funkcji y=x2, prostymi x=0, x=N oraz osią OX. (N jest liczbą naturalną z przedziału )
  1. Napisz program, który obliczy pole powierzchni ograniczone wykresem funkcji y=ax2+bx+c (a i b – liczby naturalne), osią OX oraz prostymi x=0, x=10.
  Potrzebuje koniecznie te zadania..!!

Dodaj komentarz